263.

Vohančice - Komplex protierozních opatření a krajinářských úprav

Kategorie projektu ‐ Krajinářská architektura a zahradní tvorba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Ing. Jana Janíková, Ing. Denisa Hrubanová Ph.D
Ateliér Zahradní a krajinářská tvorba, spol. s r.o.
Místo realizace katastr Vohančice
Investor Obec Vohančice, Vohančice 29, 666 01 Vohančice
Dodavatel Kavyl spol. s r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno
Datum dokončení / kolaudace projektu Červenec 2022
Fotograf Obec Vohančice, Jana Janíková

Obec Vohančice leží ve svažitém, vodní a větrnou erozí ohroženém terénu. Klimatické podmínky v obci jsou silně narušené, letní teploty dosahují tropických hodnot, hladina podzemní vody se dostala na kritickou hranici. Přívalové deště splachovaly svrchní vrstvy zeminy z polí a zanášely je do obce. Retenční schopnost krajiny byla nulová. Projekt řeší protierozní a krajinné úpravy. Bylo provedeno zatravnění 30 ha polí, realizovány 2 terénní valy s retenční schopností a do krajiny vysázeno 800 stromů kolem obnovených polních cest.

Projekt navrhl likvidovat srážkové vody formou retence v povrchových objektech, tj. travnatými průlehy, případně jinými terénními úpravami v daném prostoru v kombinaci s vhodným osázením, které umožní zachytit přívalové vody a jejich postupné zasakování pouze do svrchních horizontů. Při návrhu daných opatření je nutné vycházet z požadavku, že by výška hladiny v povrchových retencích neměla přesáhnout cca 0,2 m, kdy svahy průlehu budou v minimálním sklonu 1:2,5. Uvedený požadavek je podmíněn dostatečným retenčním prostorem ve vztahu k možným maximálním množstvím přívalových vod. Povrch průlehů byl opatřen vrstvou dobře propustné humózní zeminy a zatravněn. Vlastní návrh vyřešil likvidaci dešťových vod formou zasakováním do nesaturované zóny horninového prostředí, což bylo v souladu s ověřenými úložními a hydrogeologickými poměry na lokalitě.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?