128.

Bytový dům Jungmannova 3, Jablonec nad Nisou

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Ing. arch. Josef Faltejsek
Ateliér Atelier 4 s.r.o.
Místo realizace Jablonec nad Nisou, Jungmannova 3
Investor soukromá společnost
Dodavatel TERMIL s.r.o.
Datum dokončení / kolaudace projektu Březen 2023
Fotograf Petr Zbranek, Josef Faltejsek ( autor )

Bytový dům s 29 bytovými jednotkami je situován v Jungmannově ulici, v historické centru města Jablonec nad Nisou. V souladu s územním plánem zastavuje proluku ve stávající městské uliční zástavbě.
Staveniště je součástí městské památkové zóny. Objekt je ale navržen jako svébytná soudobá architektura, nenapodobující historické fasády sousedních domů. Vztah mezi novým a původním je řešen spíše na bázi kontrastu, členění fasády však vychází z měřítka sousedních historických domů.
Jde o pětipodlažní objekt, výška domu koresponduje s výškou sousedních domů v ulici.
Uliční fasáda sleduje uliční čáru, je rovná a kompaktní, v severní části je pak oživena dvěma nad ulici vykonzolovanými „arkýři“. Poslední podlaží půdorysně Směrem do vnitrobloku je hmota domu půdorysně i výškově více rozvolněná, s balkony a terasami i pestřejším materiálovým řešením.
Na severní straně staveniště dům přímo navazuje na sousední zástavbu, na jižní straně ale byla ponechána 5m široká proluka, která cíleně zajišťuje průhled na radniční věž při pohledu z ulice a na věž kostela Dr.Farského při pohledu z vnitrobloku .
Hmotou domu je vymezen vnitřní dvůr, kde se podařilo zachovat letitou velkou lípu. Ta spolu s další doplňující zelení vytváří příjemné klima vnitrobloku.
Hlavní vstup do domu je řešen z ulice Jungmannovy - v severní partii půdorysu. Z opačné strany o podlaží výš je navržen pomocný zadní vstup pro příchod od venkovního parkoviště.
Vjezd do vnitrobloku je realizován z ulice Jungmanovy průjezdem pod půdorysně zúženou partií domu v jižní partii pozemku. Pro potřeby parkování vozidel obyvatel domu je řešeno 13 stání v objektu ( od ulice je prostor parkování oddělen poloprůhlednou ocelovou žaluzií, která bude porostlá popínavou zelení ), 17 stání je řešeno na volné ploše vnitrobloku.
Dispoziční řešení:
Spodní podlaží ( na úrovni ulice ) je určeno pro parkování, technické a skladové prostory.
Vyšší 4 podlaží jsou čistě bytová. Celkem je v objektu řešeno 29 bytů. Dispoziční uspořádání je chodbové, s jedním vertikální komunikačním uzlem ( výtah a schodiště ). Kvůli tomuto uspořádání má většina bytů jednostrannou orientaci, výjimku tvoří větší krajové byty v jižní části půdorysu. Orientace do ulice nabízí netradiční městské výhledy a průhledy s dominantou přilehlého kostela, byty orientované na západ do klidného vnitrobloku jsou vybaveny prostornými balkony a nabízejí bydlení „ v koruně staré lípy“. Byty v ustupujícím nejvyšším podlaží mají výhodu střešních teras

Konstrukční a materiálové řešení:
Založení objektu je řešeno na monolitické železobetonové desce. Svislé nosné konstrukce jsou ve spodních dvou patrech kompletně monolitické železobetonové, v 3.-5.podlaží jde o kombinaci železobetonu a vyzdívaných stěn. Skeletový modul 7,5m vhodný pro parkování v nejnižším podlaží přechází v bytových patrech do stěnového modulu 4,5 + 3,0 m. Stropy jsou monolitické železobetonové. Střecha je dvouplášťová s fóliovým povrchem.
Fasády objektu jsou řešeny s kontaktním zateplovacím systémem a různými povrchy, kterými jsou: obklad cihlovými pásky (včetně rohovek), provětrávaný obklad z desek Cembrit Patina na „arkýřích“ v uliční fasádě, provětrávaný obklad ze šablon z titanzinkového plechu ( Rheinzink ) na fasádách ustupujícím podlaží nebo omítka. Svislé betonové konstrukce v nejnižším podlaží jsou ponechány jako pohledové.

autor: ing.arch.Josef Faltejsek
projekt: ATELIER 4 s.r.o. – ing. Jan Červenka a kolektiv
zhotovitel: TERMIL s.r.o.
stavební dozor: Pavel Musil
investor: soukromá společnost
realizace: 2023

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy A
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?