7.

Konverse sklářské haly v Josefově Dole – Huť Marie

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů David Kraus, Miroslav Styk, Viktor Kákoš, Alina Fornaleva
Ateliér Architektura, s.r.o.
Místo realizace Josefův Důl č.p. 113 468 44 Josefův Důl - Dolní Maxov
Investor Huť Marie s.r.o.
Dodavatel Lontana, s.r.o.
Datum dokončení / kolaudace projektu Červenec 2022
Fotograf Anna Kubátová

Konverse bývalé sklárny v Josefově Dole na víceúčelový objekt s halou a zázemím. Stavba z roku 1904 je součástí centra obce, tvoří celek s dalšími významnými objekty, kostelem a železniční zastávkou. Zachováváme maximum stávajících konstrukcí a otvorů, očišťujeme co je možné, vyzdvihujeme původní industriální podobu, inspirujeme se obrazovými záznamy a pohlednicemi. V interiéru používáme fragmenty někdejší sklářské výroby - drcené sklo a zbytky ze sklářských procesů, v štítu obnovujeme kruhové okno, okna v hale rozšiřujeme do původní velikosti, obnovujeme jim oblouky, odhalujeme původní keramické parapety. Komíny opravujeme, větrací objekty na hřebenu střechy též. Bouráme objekty, které byly k hale dodatečně přistavěny. V přízemí je vstup, recepce, šatny, průjezd pro auta do haly, byt správce. Scházíme dolů do prostorů wellness. V přízemí je fitness a hlavní hala. Ta poskytne příležitost sportu či kultuře pro 400 lidí. Výklenky ve stěně slouží jako sklady s náčiním. V přední části objektu je zázemí pro veřejnost. Ve východním křídle je byt a kavárna s vnější tera¬sou. V druhém nadzemním podlaží dva sály k pronajmutí. Vertikální propojení podlaží zajišťuje původní industriální výtah. Některé stěny jsou ponechány bez úpravy, jsou vypískovány, očištěny, jiné nahrubo omítnuty. Terénní poměry na pozemku jsou ponechány s minimál¬ními úpravami, pouze se změnami povrchů. Na severní straně pozemku jsou dvě beach-volejbalová hřiště. Po obvodu pozemku doplňujeme pěší stezku pro pohyb územím.

Základy: Většina objektu je na stávajících základech, bez zásahu. Jižní část objektu je založena na základových pasech, v místech kde zdivo nenavazuje na zdivo 1.PP, přes které je vylita základová deska tl. 200 mm. Deska bude v celém rozsahu při obou površích vyztužena KARI sítěmi s příložkami z betonářské oceli B500. Bude provedena z betonu C25/30-XC1.
Vertikální konstrukce: Svislé konstrukce jsou stávající z cihel plných a kamenného zdiva v 1.PP. Nosné svislé konstrukce 1. NP v jižní části jsou tvořeny stěnami zděnými z keramických tvárnic tl. 380 mm P8 a vnitřními stěnami z keramických bloků tl. 300 a 240 mm P15. Překlady budou provedeny ze systémových keramických překladů. Překlady větších otvorů v obvodových zdech budou tvořeny monolitickými průvlaky. Vnitřní příčky jsou v celém rozsahu navrženy zděné keramické. Nosné i výplňové zdivo bude vyzděno dle technologického předpisu výrobce. Je nutné dodržet mezeru mezi poslední tvárnicí výplňové stěny a spodní hranou stropní desky min. 20 mm. Do ložné spáry mezi stropní deskou a cihelnou tvárnici je třeba vložit pružnou podložku / lepenku. Viditelné povrchy betonových konstrukcí budou provedeny v kvalitě pohledového betonu Materiálově jsou ocelové překlady a průvlaky navrženy z oceli kvality S235, povrchová ochrana je navržena pro agresivitu prostředí „C2“. Věnce a monolitické překlady jsou navrženy z betonu C25/30-XC1 a budou vyztuženy betonářskou výztuží B500.
Horizontální konstrukce: Stropní konstrukce jsou tvořeny stávajícími železobetonovými deskami na trapézovém plechu. V podzemí je nově postaven klenbový systém z cihel, navazující na původní konstrukce v objektu.
Schodiště: Venkovní schodiště a vnitřní schodiště jako ocelová konstrukce. Je opláštěná deskami. Materiál nosné konstrukce je ocel S235. Schodiště ve fitness i v chodbě u kavárny je ocelové.
Krov: Nad hlavní lodí je stávající ocelový konstrukce krovu z příhradových vazníků. Boční lodě jsou zastřešeny stávajícími krokvemi (cca 120/160 mm). V jižní lodi jsou navrženy krokve 140/240 mm a 160/320 mm v osové vzdálenosti 750 mm ve sklonu 14%. Krokve jsou navrženy ze dřeva tř. C24 (S10) pro třídu provozu 2. Veškeré řezivo je impregnováno. Ocelové prvky jsou provedeny z oceli S235.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy D
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?