231.

"Dům ve dvoře", Nové město na Moravě

Kategorie projektu ‐ Rodinný dům

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Ing. arch. Radek Fila, Ing. arch. Jan Pačka, Ing. arch. Igor Šimon / IGLOO ARCHITEKTI, s.r.o.
Ateliér
Místo realizace Vratislavovo náměstí 9, 592 31 Nové Město na Moravě
Investor manželé Macháčkovi, Vratislavovo náměstí 9, 592 31 Nové Město na Moravě
Dodavatel Vojtěch Solař - Solstav, Fryšava pod Žákovou horou 172, 592 04
Datum kolaudace projektu Srpen 2021
Fotograf

Zadáním byl návrh přístavby rodinného domu ve vnitřním dvoře historického měšťanského domu v centru Nového Města na Moravě.

Jedná se o lokalitu s nejlépe dochovanou historickou zástavbou ve městě, s užší a do hloubky protáhlou parcelací. Parcela je směrem k jihovýchodu výrazně svažitá. Směrem do náměstí je situován původní obytný dům. Ve dvoře kolmo navazují původní hospodářské objekty umístěné podél vysokých zdí, oddělujících sousední pozemky. Kvalitou místa je zachovalá historická struktura zástavby s původními stavbami a architektonickými detaily. Hodnotné jsou taktéž průhledy na okolní domy, kostelní věž, vrstvení střech a zdí.
Návrh vychází z geometrie pozemku, jeho orientace vůči světovým stranám a také kontextu zástavby vnitřních dvorů v dané lokalitě. Proto byla pro stavbu zvolena poloha podél severovýchodní hraniční zdi v „proluce“ mezi stávajícím objektem původních chlévů a stodolou na jihovýchodní straně parcely v místě, které již v minulosti bylo zastavěno hospodářskými objekty. Toto osazení domu je výhodné také z hlediska oslunění obytných místností a teras. Stavba respektuje stávající trasy pohybu ve dvorové části, průjezdy a vstupy do stávajících objektů, resp. do dvora.

Hlavním architektonickým konceptem návrhu je symbióza a pocitové splynutí nové přístavby se stávající strukturou staveb, avšak současným, moderním přístupem a architektonickými detaily, nikoliv kopírováním historických forem.

Základní materiálové řešení návrhu vychází z tradičních a místně používaných materiálů – dřevo, ocel, hlazená, bílá omítka, kámen, sklo. Přístavba je zastřešena pultovou střechou, spádovanou do dvora a je omítnuta bílou hlazenou omítkou. Vzhledem k výraznějšímu spádování terénu ve dvoře je přístavba rozdělena do několika výškových úrovní, což umožňuje zmenšovat a členit hmotu domu, která se tak přirozeně přizpůsobuje morfologii terénu, a snižuje ve směru spádu. Tímto principem je dům v prostoru vnitřního dvoru vnímán objemově menší.

Jedná se o kompozici především čtvercových oken s různou pozicí v ostění tak, aby různorodost podpořila dojem vrstevnatosti a tvarové i konstrukční rozmanitosti místních dvorových staveb a stavbiček. Prosklené plochy v interiéru působí jako živé obrazy, měnící se dle ročních období a světelných podmínek. Současně přinášejí do interiéru důležitý světelný standard a hodnotné průhledy do exteriéru.

Dům je navržen jako zděná stěnová konstrukce s nosným obvodovým zdivem, založená na základových pasech. Zdivo je provedeno z vápenopískových tvárnic s vnějším zateplením. Stropy nad přízemím jsou dřevěné trámové se záklopem, doplněné pomocnou ocelovou konstrukcí. Konstrukce střechy je dřevěná. Střešní krytina je falcovaný titanzinkový plech.

Materiály:
vápenopískové tvárnice – zdivo
KVH hranoly – stropní konstrukce
ocelové HEB profily – sloup, stropní konstrukce
cementová stěrka – podlahy/stěny
modřínové dřevo – podlahy/okna
nerezové sítě – zábradlí
titanzinek – střešní krytina

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?