218.

Oltář v katedrále sv. Petra a Pavla

Kategorie projektu ‐ Architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů architekti Magdalena Říčná, Michal Říčný, Petr Todorov
Ateliér
Místo realizace Katedrála svatého Petra a Pavla se nachází v Brně na vrchu Petrov v městské části Brno-střed v jihozápadní části katastrálního území Město Brno.
Investor Římskokatolická farnost u katedrály sv. Petra a Pavla, Petrov 268/9, 602 00 BRNO
Dodavatel architekti Magdalena Říčná, Michal Říčný, Petr Todorov
Datum kolaudace projektu Květen 2021
Fotograf

Oltář v katedrále sv. Petra a Pavla
Středem našich úvah o novém řešení liturgického prostoru katedrály se stal pojem syntézy a jednoty. Cílem bylo pokusit se o symbolické i prostorové propojení jednotlivých prvků presbytáře. Nové prvky by neměly vytvářet další architektonickou rovinu, ale spíše návaznost na již přítomné objekty, a v důsledku toho přispět k možné syntéze. Proto jsme jako východisko nového řešení vybrali významově i prostorově dominantní prvek presbytáře – neogotický oltář. Tato návaznost umožňuje vytvoření symbolické a prostorové jednoty, neboť původní i nově navržený oltář jsou svojí podstatou propojeny a současně se nacházejí v centrální poloze liturgického prostoru. Umístění v závěru podélné osy katedrály akcentuje jejich důležitost nejen z hlediska samotného presbytáře, ale i celého kostela. Nově vzniklá souvislost (podélná osa lodi – nový oltář – původní oltář) v sobě tedy nese několik obsahů: prostorový, symbolický i liturgický. Prostorově vytváří vyústění gradace architektury interiéru, symbolicky završuje mystérium katedrály v tajemství zpřítomnění Krista, liturgicky zdůrazňuje stejnou podstatu účelu obou oltářů. Jako inspirace pro zhmotnění návaznosti byl vybrán charakteristický ornament pozlacené výzdoby retáblu původního oltáře. Volnou parafrází do soudobého uměleckého jazyka byla vytvořena výtvarná struktura – síť, která se stala základem nového návrhu. Transformace do pevného materiálu bronzového odlitku umožňuje její použití při konkrétním tvarování tří nových prvků: menzy, ambonu a sedes. Bronzová síť symbolicky poukazuje na rybářský původ sv. Petra a současně se svojí lehkostí a transparentností účastní na pocitovém vylehčení prostoru presbytáře. Významová rovina sítě je dále prohloubena volným vkomponováním atributů sv. Petra a Pavla do její struktury: klíč, loď, ryba, kohout, meč. Teologický význam myšlení sv. Pavla je alegorizován sochařsky zpracovanou mramorovou deskou oltáře, která symbolizuje knihu. Ta se vznáší nad „lodí“ církve, do jejíhož tvaru je abstrahován nosný bronzový korpus.

Návrh nového řešení presbytáře brněnské katedrály jsme zpracovali pro Biskupství brněnské v rámci vyzvané soutěže. V průběhu realizace byla objednávka rozšířena ještě o návrh a dodávku procesního kříže, svícnu pro paškál, sedmi oltářních svícnů a krycí plachty oltáře.
Kamenné prvky na menze a ambonu dodala firma LASA MARMO S.R.L. z jižního Tyrolska. Zvolili jsme bílý mramor LASA BIANCO ORTLES s vysoce leštěným povrchem.
Kaligraficky zpracovaný výtvarný návrh s motivy atributů svatých Petra a Pavla byl digitalizován a sloužil jako základní podklad pro další práci. Bronzové prvky menzy, ambonu a sedes jsou po částech vyřezány vodním paprskem z bronzových válcovaných desek CuSn6. Ty sestaveny do požadovaného tvaru v umělecké slévárně a povrchově upraveny převážně ručním cizelováním. Povrch nebyl dále patinován, ale pouze opatřen ochranou proti oxidaci.
Svícny a procesní kříž jsou zhotoveny obdobným způsobem a jsou doplněny částmi odlitými z bronzu CuSn8 za použití výrobních modelů potřebných pro umělecké lití. Pro tuto část výrobní přípravy byly zvoleny nejen tradiční postupy, ale i 3D tisk.
Procesní kříž je osazen ručně broušeným krystalem z rubínového skla. Dřík kříže je vyroben z lepeného jasanového masivu upraveného mořením a olejováním.
Křeslo pro kněze je opatřeno měkkým čalouněným sedákem, viditelně odsazeným od bronzové konstrukce distančními prvky.
Krycí plachta na menzu má vyšívané motivy inspirované tradiční zuberskou výšivkou.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?