211.

Lávka přes Labe v Nymburce

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Jiří Stráský, Leonard Šopík, Jan Pozdíšek, Karel Zlatuška / Stráský, Hustý a partneři s.r.o, (SHP) Brno
Ateliér
Místo realizace Lávka přes Labe spojující centrum města s městkou částí ´Zálabí´ - ulice Pod Eliškou - Na Bělidlech, Nymburk
GPS Souřadnice: 50°10'59.3"N 15°02'28.9"E
Investor Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk
Dodavatel HOCHTIEF CZ a.s.
Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Datum dokončení / kolaudace projektu Listopad 2021
Fotograf

Lávka pro pěší a cyklisty spojuje historický střed města s městkou částí ´Zálabí´. Navazuje také na cyklistické a pěší komunikace situované podél řeky Labe. Protože je situována poblíž historického obloukového mostu, je také tvořena obloukovou konstrukcí, má však větší rozpětí a podle požadavku investora je bez podpěr v řece. Návrh přemostění, který vypracovala firma Stráský, Hustý a partneři, Brno, získal v architektonicko-konstrukční soutěži první cenu. Proto byl realizován.
Konstrukci lávky tvoří dva, vně skloněné ocelové oblouky, na kterých je zavěšena mostovka z předpjatého betonu. Vzepětí oblouků bylo voleno tak, aby v převážné části nad řekou byly oblouky situovány nad hlavami chodců, a tak nebránily volnému výhledu z lávky a současně, aby nezakrývaly chodcům jdoucím podél řeky pohled na historický most a střed města. Aby oblouky co nejpřirozeněji navázaly na terén, jejich výška se směrem k základům zmenšuje. Odpovídající redukce ohybového namáhání tak umožnila zmenšit velikost základových patek a minimalizovat zásah do břehů.
Protože ocelová konstrukce je natřena šedozelenou barvou, oblouky nevytváří dominantu, ale souzní se stávajícím historickým mostem a krásnou polabskou krajinou. Chodník je osvětlen LED svítidly situovanými v madlech zábradlí. Osvětlení oblouku sleduje jeho křivku, a tak zdůrazňuje jeho přirozenou funkci - překonat překážku. Světla jsou orientována směrem dolů a proto netvoří světelný smog. Jednoduché zábradlí je tvořeno skloněnými sloupky s lanovou výplní. V místě napojení na stávající komunikace jsou navrženy terénní a vegetační úpravy, které přirozeně navazují na polabskou krajinu.
Lávka bezbariérově navazuje na stávající komunikace. Geometrie mostu zaručuje, že plavební kanál o šířce 50 m je bezpečně zachován a podélný sklon mostovky není větší než 7,70%. Po lávce jsou také převáděny telekomunikační kabely.
Popisovaná mostní konstrukce, postavená poblíž stávajícího historickému mostu, využívá podobný konstrukční systém. I když má podstatně větší rozpětí, stávající most nepřehlušuje, ale doplňuje. Je tvořena prvky, které mají lidský rozměr, je pohodlná pro uživatele a její pohyb vyvolaný pohybem chodců anebo větrem nevyvolává u uživatelů nepříjemné pocity. Konstrukce lávky byla postavena s minimálním vlivem na stávající životní prostředí.

Mostovku celkové délky 204 m tvoří spojitý nosník o osmi polích s rozpětími od 16 do 72 m. Mostovka z předpjatého betonu je nad řekou zavěšena na dvou příčně skloněných ocelových obloucích sedmiúhelníkového komorového průřezu. Rozpětí oblouků je 103 m a jejich vertikální vzepětí je 11,25 m. Vodorovná vzdálenost oblouků je proměnná od 1,90 m v jejich patě do 10,60 uprostřed rozpětí. V patě jsou oblouky vzájemně spojeny.
Oblouky mají komorový průřez proměnné výšky od 820 do 1 350 mm a šířky 665 mm. Průřezy jsou ztuženy výztuhami, na které navazují plechy pro ukotvení závěsů. Uprostřed vnější plochy jsou v obloucích vytvořena vybrání, ve kterých je situováno jejich osvětlení. Typické závěsy jsou tvořeny ocelovými tyčemi. V průmětu mostovky s oblouky bylo při montáži vzájemné spojení tvořeno pohyblivými ocelovými klouby. Tyto klouby byly po montáži zabetonovány v krátkých blocích.
Mostovka celkové šířky 5,50 m, kterou tvoří krajní nosníky, středové žebro a mostovková deska, je po 3,0 m ztužena příčníky. Výška středního žebra je proměnná, v zavěšeném poli je jeho výška 350 mm. Ve všech ostatních polích jeho výška 590 mm odpovídá celkové tloušťce mostovky
Krajní pole jsou podepřena šikmými pilíři. Pilíře mají konstantní tloušťku 0,40 m a proměnnou šířku. Rozšiřují se od jejich vrcholů, kde navazují na střední mostovkové žebro, směrem k základům podepřeným mikropilotami.
Technologii stavby navrhl zhotovitel mostu. Střední část mostu byla smontována na břehu a následně byla na lodi dopravena na projektované místo, kde byla zavěšena na montážní podpěry a vyzdvižena do projektované polohy. Dále byly k takto smontované konstrukci přivařeny krajní části oblouků. Následně byla oblouková konstrukce u základů rozepřena a montážní kabely byly zrušeny. Oblouk s táhlem byl tak transformován do pravého oblouku. Následovala montáž skruže krajních polí a jejich betonáž. Potom byla vybetonována a předepnuta krajní pole. Následně byly naneseny chodníkové vrstvy tvořící izolaci konstrukce, bylo osazeno zábradlí, dilatační závěry a osvětlení.
Funkce konstrukce byla ověřena detailními statický a dynamickými zkouškami, které potvrdily předpoklady návrhu a kvalitu provedených prací. Stavba konstrukce byla zahájena v září 2020, uvedena do provozu byla v listopadu 2021

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?