185.

Výstavba bytového domu na ulici Janáčkova

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Ing. arch. Daniel Labuzík/ KOHL Architekti s.r.o.
Ateliér
Místo realizace Ostrava, Ulice Janáčkova
Investor Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Dodavatel BYSTROŇ Group a.s., Bieblova 406/6, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 27800466
Datum dokončení / kolaudace projektu Červenec 2021
Fotograf

Architektonickým záměrem je vytvořit moderní bytový – nájemní dům, navazující na hmotové členění urbanistické struktury okolní městské blokové zástavby. Dům je výrazně horizontálně členěn vysunutými stropními deskami před líc fasády, přičemž je cílem potlačit a zjemnit hmotu domu členěním fasády na 3 samostatné objemy – 2 menší koncové, navazující na stávající dům, nebo budoucí pokračující blokovou zástavbu ve směru ul. Masné a nárožní převýšenou hmotu s jednoznačně čitelnými horizontálami stropních desek, které dům výrazně v nároží opticky snižují.
Základní hmota hranolu - nároží s 5-ti nadzemními bytovými patry je usazena na parteru, který je ze severní a západní strany pod hlavní objem mírně zasunut dovnitř půdorysu. Celkově je tato nárožní hmota tvořena 6-ti nadzemními podlažími.
Objem navazující na sousední stávající objekt na východní straně ulice Janáčkova je hmota o 3 bytových podlažích v lící uliční fronty a se 4-tým bytovým podlažím uskočeným od líce průčelí. Celkově je tato část o 5-ti nadzemních podlažích. Obdobně výškově je řešena koncová část domu ve směru na ulici Masnou, končící za travnatou oddělující plochou u ulice Stodolní.
Fasáda domu je řešena materiálově v kombinaci bílá omítka, grafitová omítka s odleskem v zapuštěných – odstupujících částech fasády, vysokými francouzskými okny na celou světlou výšku podlaží. Okna budou s hliníkovými rámy, s grafitovým nátěrem. Před okny budou předsazena skleněná zábradlí, s vertikálním rastrováním z fólie bílé, grafitové a mléčně transparentní barvy. Vjezdová vrata budou kovová, rastrová, mřížovaná grafitové barvy. Do parkovacích prostor pod domem budou do otvorů ve fasádě provedena kovová vertikální výplň v provedení dle vjezdových vrat, grafitové barvy. Loggie budou řešeny dřevoplastových profilů. Veškeré klempířské prvky budou řešeny z poplastovaného plechu grafitové barvy.

Objekt bytového domu je navržen jako 7-mi podlažní s plochou střechou (1.PP,1.NP – 6.NP). Objekt je navržen jako monolitický skelet s dozdívkami obvodového pláště a dělících stěn z keramických tvárnic a prvků. Objekty budou založeny na velkoprůměrových pilotách, na jejichž zhlaví budou uloženy hlavice, na kterých budou uloženy železobetonové monolitické sloupy, které budou spolu se želebetonovými, monolitickými stropními deskami a stěnami tvořit hlavní kostru skeletu. Centrální část se schodištěm a výtahem bude tvořit nosný a ztužující systém monolitických stěn. Vnější obvodové a výplňové zdivo bude realizováno ze systémového zdiva z keramických tvárnic. Základy a podkladní betonová deska budou provedeny s příslušným počtem prostupů pro instalace dle projektu. Vnitřní dělící stěny budou provedeny z keramických tvárnic a zdících materiálů. Překlady budou řešeny jako typové dle použitého systému pro svislé konstrukce. Přizdívky u ŽB stěn a u předstěn WC budou provedeny z plynosilikátových tvárnit tl. 75, 100 a 150mm.
Střecha bytového domu bude plochá, jednoplášťová. Její konstrukci bude tvořit železobetonová stropní deska, na které budou uloženy spádové klíny z EPS, na tyto spádové klíny pak bude uložena druhá vrstva tepelné izolace a hydroizolační PVC-p fólie. Ochrannou vrstvu vrstvu bude tvořit vymývaný říční kačírek a u pochozích třech/teras pak betonová dlažba uložená na rektifikačních terčích. Odvod dešťové vody bude řešen vnitřními svody.
Vnější okna a dveře bytového domu budou řešena z hliníkových profilů s izolačním zasklením. Zasklení bude pomocí izolačních trojskel, s vysokou hodnotou tepelného odporu. Všechny vnitřní dveře budou řešeny jako atypické do ocelových montovaných zárubní nebo s obložkovou zárubní. Vybrané otvory budou vyrobeny s požadovanou požární odolností. Dveře v objektu domovního vybavení budou kovové v ocelových zárubních, případně hliníkové.
Podlahy budou provedeny na samonivelační cementový potěr. V obytných místnostech vinylová podlaha. V zázemí a společných komunikačních prostorech na jednotlivých podlažích bude položena keramická dlažba. Veškeré vodorovné rozvody budou vedeny buď v podhledech, nebo v podlahách. Podhledy budou provedeny jako zavěšené SDK s vestavěnými svítidly – mimo úsek chráněné únikové cesty, kde budou svítidla k SDK podhledů přisazená. Vnitřní dlažba ve vnitrobloku bude řešena jako betonová, vymývaná.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?