180.

REKONSTRUKCE OBJEKTU PRO OPRAVÁRENSKOU DÍLNU KOLEJOVÝCH VOZIDEL

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Ing. arch. Daniel Labuzík/ KOHL Architekti s.r.o.
Ateliér
Místo realizace Poděbradova 3360/113, 702 00 Ostrava - Přívoz
Investor SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA a.s., Poděbradova 3360/113, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ: 47676965
Dodavatel AD-MAR STAVBY, s.r.o., Ostravská 277, 735 51 Bohumín-Pudlov, IČ: 27797937
Datum dokončení / kolaudace projektu Leden 2021
Fotograf

Objekt pilové remízy se dle platného Územního plánu města Ostrava nachází v ploše zastavěné stabilizované se způsobem využití „občanské vybavení.“

Prostorová regulace v plochách zastavěných stabilizovaných je dána textovou částí územního plánu města Ostravy čl. 3.8.3. Týká se zejména nově realizovaných staveb, přístaveb a nástaveb objektů, které musí respektovat stavební, čáry, výšky a měřítka a architektonické řešení uplatněné u okolní stávající zástavby. Projekt Rekonstrukce objektu pro opravárenskou dílnu kolejových vozidel řeší rekonstrukci stávající historické budovy v podmínkách rehabilitace historického vzhledu daných NPÚ a nenavrhuje žádné nové budovy, nástavby nebo přístavby.

Prostorové řešení historického objektu je dáno jeho původním využití jako výtopna kolejových vozidel, postavená vedle kolejiště seřaďovacího nádraží dnešní stanice Ostrava hl.n. a dokončená v roce 1911. Objekt má pilovitý tvar půdorysu, který umožňoval napojení všech hal na kolejovou dopravu, při optimálním využití pozemku. Dle historické situace z roku 1924 přitom kolejiště sahalo až do těsné blízkosti remízy.Projekt se zabývá rekonstrukcí historického objektu pilové remízy pro deset stání v komplexu výtopny Báňské dráhy postavené podle projektu z roku 1909. Remíza dokončená v roce 1911 je svým pilovitým půdorysem typově unikátní stavbou na území České republiky. Architektonický komplex včetně věžového vodojemu a točnice je cenným historickým dokladem provozu Báňské dráhy, který byl zahájen společností Severní dráhy císaře Ferdinanda už v roce 1863.
Novodobé využití objektu remízy je shodné s historickým využitím (opravna, depo) a i přes zřejmý technický pokrok je celkové dispoziční řešení objektu vyhovující a bude v maximální míře respektováno.

Objekt je v celkové hmotě zachován v poměrně vysokém stupni autenticity, ale existence degradujících etap vyžaduje provedení zásahu, kterým byly odstraněny narušující cizorodé přístavky. Z novodobějších přístavků byla ponechána pouze dostavba, která je nezbytně nutná pro provoz objektu. Její vzhled však byl rekonstrukcí upraven tak, aby odpovídal ztvárnění celého objektu – stěny provedeny z lícových cihel, střecha pultová se stejným sklonem jako hlavní hmota objektu 21,6°.
Rekonstrukce hlavní hmoty objektu se opírá o body stanovené v předběžném stanovisku NPÚ. Sklon a tvar sedlových a pultových střech včetně zděné nástavby a hřebenových dýmníků byl zachován. Pro objekt byla použita typická lepenková krytina. Krov byl opravován formou výměny pouze dožilých a poškozených prvků za identické kopie. Fasády promítají autentickou hmotu památky z režného cihelného zdiva. Tam, kde byl použit jiný zdící materiál, dšlo k výměně a nahrazení cihlou patřičného formátu. U dochovaného zdiva byly měněny jen lokálně cihly poškozené, přičemž bylo respektováno původní členění a to zejména stupňovité římsy šítů, lisény a další. Čištění ponechaného zdiva bylo provedeno za použití tlakové vody s přidáním jemného abraziva pro odstranění hrubé špíny a dosažení vzhledu jemné patiny. Veškerá zateplení nutná pro provoz dílny byla realizována výlučně z vnitřní strany objektu.
Výplně okenních otvorů byly historií stavby silně poznamenány. Rekonstrukce vyhodnocuje vhodné řešení otvor po otvoru a stanoví nejvhodnější řešení. Rámcově došlo k odstranění luxfer a dozdívek s jiným typem materiálu. Dále byly odstraněna okna nepůvodního formátu degradující vzhled celé stavby. Cílem je vytvoření pravidelné rytmizující fasády. Okna, která byla v dobré kondici, byla ponechána včetně původního zasklení, rám byl očištěn a opatřen nátěrem v RAL 9005 mat. Část oken byla zhotovena jako nová hliníková okna do stávajících otvorů s odpovídajícím členění. Část původních otvorů zůstala přiznaných formou vyzděné niky.
Také vjezdová vrata byla vyhodnocována jednotlivě podle stavu a záměru vlastníka. Tam kde to stav umožňuje, byla provedena repase. Kovové prvky byly očištěny a opatřeny nátěrem RAL 9005 mat. Dvoje vnější vrata byla řešeny jako nová do otvorů, které byly v minulosti zazděny.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?