150.

REVITALIZACE LESOPARKU HRADISKO A KALVÁRIE

Kategorie projektu ‐ Krajinářská architektura a zahradní tvorba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů FLORSTYL s.r.o., studie Typha ateliér
Ateliér
Místo realizace Studentská, 685 01, Bučovice, Jihomoravský kraj
Investor Město Bučovice
Jiráskova 502, 685 01 Bučovice
Dodavatel Florstyl s.r.o., nám.Svobody 362, 68604 Kunovice
STAVBY VANTO s.r.o., nám.Svobody 362, 68604 Kunovice
Datum dokončení / kolaudace projektu Leden 2021
Fotograf

Záměrem bylo zachovat genia loci stávajícího území a zároveň nabídnout prostor pro rekreaci a odpočinek co nejširšímu okruhu obyvatel a návštěvníků.
Kompoziční řešení lesoparku Hradisko a Kalvárie zachovává genia loci jeho jednotlivých částí. Ty jsou pohledově propojeny s různými částmi města, především se zámkem Bučovice, který je ústřední pohledovou dominantou. Stejně tak je celé zájmové území protkáno pohledovými vazbami, které propojují a sjednocují jednotlivé prvky v lesoparku.

Centrální pobytové plochy vznikají v nejdůležitějších pobytových uzlech území – na Kalvárii v okolí kříže a Jubilejního kamene, na vrcholu Hradiska a v prostoru Hliníku. Mají charakter travnatých palouků se skupinami a solitérami stromů. Hlavním místem setkávání a pořádání společenských akcí v parku je altán Letec na Hradisku. Altán vychází z materiálového složení použitých na všech stavbách lesoparku – kámen s kombinací dřeva a betonu. Dalšími prvky v území, které podporují jeho obyvatelnost, jsou lavičky, odpadkové koše, informační tabule, fitness prvky, pumpa, ohniště, herní prvky a stojany na kola. Lesopark je protkán sítí převážně nezpevněných cest a jsou zde umístěny dva nové mosty.

Stávající porosty byly pročištěny, byly odstraněny invazní dřeviny a otevřeny průhledy. Okolí vybraných pěších tahů je lemováno alejemi, které tvoří kostru zeleně v území, u ostatních pěšin a zpevněných ploch jsou pak vytvořeny v bezprostřední návaznosti užší nebo širší pásy bez dřevinné vegetace, které zpříjemní průchod porostem. V části Kalvárie s výrazným terénním převýšením je vytvořen systém terénních modelací pro zpomalení odtoku srážkové vody z území. Porostní okraje a některé z porostů uvnitř ploch jsou řešeny jako porosty přírodního charakteru s podrostem keřů. Zbývající část porostů jsou tvořeny převážně stromovým patrem bez výrazného podrostu a keřového patra tak, aby byly větší plochy území přehledné a vzájemně opticky propojené.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?