10.

POLYFUNKČNÍ DŮM NAD PŘEDÁVACÍ STANICÍ A43

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů AIR ateliér s.r.o.
Ateliér
Místo realizace Jana Koziny 1295/2A 500 03 Hradec Králové
Investor HAVLÍČEK & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.
Dodavatel Megas s.r.o.
Datum dokončení / kolaudace projektu Leden 2021
Fotograf

Stavebních pozemků v centru Hradce Králové je velmi málo. Náš klient přišel s možností částečně využít a nadstavět stávající předávací stanici tepla s označením A43. Pozemek přímo u hradebního okruhu města, v kontextu funkcionalistické budovy Orlovny, kulturní památky Pěchotních kasáren a všudypřítomné zeleně. Vše v rámci městské památkové rezervace.
Základem architektonické koncepce je doplnit nárožní parcelu do tvaru držícího uliční čáru a výškovou hladinu okolní stabilizované zástavby. Navržená budova je koncipována jako čtyřpodlažní, nepodsklepená obkračující původní výměník tepla. Poslední podlaží, převyšující korunní římsu okolní zástavby je ustoupené.
V celkem strohém tvarovém řešení objektu je v úrovni parteru loubím zvýrazněný hlavní vstup. Druhé dva boční vstupy z východní strany jsou pod subtilní markýzou. Ustoupené patro se dvěma byty zaměstnanců je materiálově odlišeno, strukturovanou omítkou.

Při návrhu jsme se museli vypořádat jednak s vnějším vzhledem, který je podmíněn vazbou na své okolí, a doslova prokličkovat mezi technologií uvnitř předávací stanice tepla. Protože pozemek na počátku 20. století vznikl zasypáním hradebního příkopu, nebylo možné využít stávající konstrukci výměníku, ale obkročit ji a celý objekt založit na pilotech do únosného podloží.
Nadzemní část budovy je řešena jako vyzdívaný železobetonový skelet s kontaktním zateplením. Konstrukce ustoupeného podlaží je řešena jako lehká.

Dům byl navržen jako přístavba a nadstavba původní předávací stanice tepla z 80.let. Protože se celá stavba nachází nad zasypaným hradebním příkopem vojenské pevnosti Hradec Králové a předávací stanice tepla byla založena pouze mělce, bylo nezbytné nové konstrukce založit na pilotech a obkročit tak tento výměník, který po celou dobu výstavby musel být v provozu. Současně bylo nezbytné základové konstrukce umístit mimo páteřní kanalizační stoku o průměru přes 2m, jdoucí diagonálně zamýšlenou přístavbou v hloubce 6m.
Vrchní stavba je již řešena konvenčněji, jedná se o cihelný stěnový systém s železobetonovými stropy a kontaktním zateplením.
Poslední ustoupené patro je navrženo jako lehké, z pórobetonových tvárnic a dřevěným krovem sedlové střechy s mírným sklonem.
Nadstavba je přímo napojena na dodávku tepla a teplé vody z předávací stanice tepla. Kanceláře jsou doplněny o řízené větraní s rekuperací tepla. Proti letnímu přehřívání jsou okna stíněna vzrostlými stromy v těsné blízkosti domu a předokenními žaluziemi.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?