180.

Administrativní budova firmy POHL cz, a.s.

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Martin Rusina, Martin Frei, Markéta Poláčková / Rusina Frei architekti
Místo realizace Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
Investor POHL cz, a.s.
Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
Dodavatel POHL cz, a.s.
Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
Datum kolaudace projektu Leden 2021

Administrativní budova firmy Pohl je jejich vlajkovou loďí. Spojuje praktické nároky administrativního provozu s potřebou vlastní reprezentace. Výraz je ovlivněn polohou v příměstském průmyslovém areálu, firemními tradicemi a podzemním stavitelstvím. Volné přízemí umožňuje prostupnost napříč velkým pozemkem. V patrech jsou kombinovány velkoprostorové a buňkové kanceláře. Pásová okna, betonový skelet a stavebnicový systém příček umožňují flexibilní půdorysné uspořádání. Nejvyšší patro s terasou je určeno pro vedení firmy. Celá budova je propojena vrtákem schodiště.
Fasáda je opláštěna vlnitými cortenovými plechy, odkazujícími na štětovnice a pažení kolektorů. I zaoblená jádra a fasádní pláště jsou připomínkou technologických zařízení. Technikou inspirované je také řešení vnitřních instalací, které jsou přiznané. Průmyslový charakter okolí je podpořen i výběrem nové vegetace a osázením hlubokých parapetů, terasy a střechy popínavými a převislými rostlinami v kontrastu ke zrezlé fasádě.

Jedná se o novostavbu. Objekt je založen na pilotech a na monolitické základové desce. Konstrukční systém je promněnný dle pater. Hlavní konstrukční systém je sloupový se železobetonovými stropy a jádry. Po obvodě stropních desek byla provedena monolitická železobetonová atika fungující jako nosný nadvlak. Do této atiky je kotvena ocelová fasáda. Svislé nosné konstrukce 4.np jsou tvořeny po obvodě ocelovými sloupy vyplněnými betonem. Vnitřní sloupy a nosné stěny jsou monolitické železobetonové.
V objektu jsou dvě schodiště, hlavní je monolitické železobetonové a vedlejší je ocelové.
Střecha je plochá, železobetonová s klasickou skladbou pro zelené retenční střechy.
Fasáda je tvořena lehkým obvodovým pláštěm strukturálního zasklení v 1. a 4. np. V běžných kancelářeských patrech jsou pásová okna a obložení z cortenového plechu. Nosníky fasády jsou tvořeny ocelovými sloupy tvaru „I“.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?