90.

Rekonverze tubusu větrné elektrárny s transformovnou na rozhlednu s turistickým infocentrem

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Ing. arch. Pavel Suchý / ABM architekti
Místo realizace vrch Šibeník, Nový Hrádek
Investor Městys Nový Hrádek, Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek
Dodavatel Průmstav Náchod s.r.o., Kaden-Holding, s.r.o.
Foto: Václav Novák | vaclavnovak.com
Datum kolaudace projektu Prosinec 2020

Požadavek na minimální náklady v architektonické soutěži snad přispěl k vítězství návrhu založeného na maximálním využití již odvedené práce. Na snaze dokomponovat nefunkční torzo minimálními prostředky do jednoho celku s novým výrazem. Tento přístup prostupoval celým projektem od celku po detail, například použitím renovovaného mobiliáře ze 60. let.
Objem infocentra byl hmotově i provozně doplněn o nejnižší trakt do tvaru skalnatého výchozu. Spojovací lávka je zároveň výrazovým i provozním prvkem. Návštěvnická trasa vede přes infocentrum na galerii, kde je uvažováno výstavní využití, dále přes vyhlídkovou terasu a lávku na rozhlednu.
Rozhledna byla z kompozičních důvodů prodloužena o technický nástavec s předpokladem obvyklého telekomunikačního využití.
Původní tubus i transformovna zůstává v nové kůži stále čitelná. Vertikalita rozhledny má být ještě vyvážena horizontalitou nové aleje podél přístupové cesty.

Základní popis stavby je obsažen v jejím názvu: Rekonverze tubusu větrné elektrárny s transformovnou na rozhlednu s turistickým infocentrem.
Stávající transformovna prošla stavebními úpravami, včetně nových konstrukcí, obvodového pláště, povrchů, TZB a zařízení. Vhledem k podhorské expozici bylo opláštění střechy i fasád navrženo ze zinkového plechu. Návrh sledoval jednotný výraz nového celku, v povrchu transformovny i pozinkovaných konstrukcí rozhledny.
Konstrukční řešení pokračuje v obdobě stávajícího stavu, nové stropní konstrukce jsou plechobetonové, střecha i fasády jsou provětrávané. Dispozičně byla transformovna rozdělena na tři trakty: hlavní návštěvnický, trakt zázemí, a trakt servisní, doplněna byla galerie hlavního prostoru a terasa nad středním traktem, která plynule navazuje na spojovací lávku na rozhlednu. Rozhledna i lávka je řešena z žárově pozinkovaných montovaných prvků. U stávajícího tubusu byla obnovena protikorozní ochrana nátěrovým systémem se zinkovým vzhledem.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?