74.

Rekonstrukce a modernizace DK POKLAD

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů David Průša, Jana Stavinohová, Radomír Otýpka, Katarína Srnová, Ivana Machů, Alžběta Vyhnalíková / Platforma architekti s.r.o.
Ateliér
Místo realizace Matěje Kopeckého 675/21, 70800 Ostrava - Poruba
Investor Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 1803/8, 729 30 Ostrava
Dodavatel Společnost bez právní subjektivity vystupující pod názvem „Společnost POKLAD Z+G+R“
Zlínstav a.s., Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
GEOSAN GROUP a.s., Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
Ridera Stavební a.s., Sídlo: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava-Poruba
Datum dokončení / kolaudace projektu Srpen 2021
Fotograf

Objekt kulturního domu je součástí blokové zástavby z doby padesátých let 20. století, tzv. socialistického realismu. Samotný kulturní dům je z doby pozdější, začátek let 60tých. Objekt ukončuje jižní kolmou odnož k bulváru Hlavní třídy v místě Alšova náměstí.
Celá modernizace a rekonstrukce kulturního domu je koncipována jako návrat k původnímu účelu, ke kterému byl objekt ve 20. století určen. Původní koncept nového řešení vycházel z technických, kapacitních a provozních požadavků. Důležitým faktorem byl rovněž urbanismus celého území. Koncept měl podpořit pravoúhlý systém blokové zástavby a tím vzniklých ulic a umocnit monumentalitu Domu kultury, kterou dům v současnosti postrádá. Tyto ulice určují jakési pomyslné osy, směry, které přirozeně rozptylují a navádějí návštěvníky DOMU i přilehlé zástavby. Dle nekorektního a rigidního postoje ústavu památkové péče bylo od konceptu ustoupeno a navrženo ponechání původního pojetí domu a navrácení jeho dřívější podoby. Zásahy, které do objektu byly v návrhu provedeny, jsou vyabstrahovanou formou obrazu současného pojetí architektury a jejího vnímání.
Samotné koncepční pojetí vychází z původního členění a hmotového uspořádání celého domu. Koncepčně je objekt dotvořen tak, že je navržen hlavní centrální nástup do střední části, který umocňuje vážnost a monumentalitu kulturního domu. Toho je dosaženo odlehčením vstupní hmoty a vytvořením transparentního skleněného ,,kvádru“. Dvě boční hmoty tím dostávají jasnější význam a vznikají tak rizality, které svým tvaroslovím definují hlavní vstup do objektu. Vychází ze stejného principu, který můžeme nalézat např. u starověkých egyptských chrámů. Původní boční křídla tak přiléhají k hlavní hmotě DOMU.
Původní vstupy v bočních křídlech jsou odstraněny a s ním i vnitřní schodiště. Stopy hmot těchto vstupů jsou zachovány a pojednány novou formou ve vazbě na vstupní transparentní hmotu. Změna je rovněž v hloubce předsazení před objekt. Nové hmoty jsou předsunuty před boční křídla do úrovně hmot rizalitů.
Objektu je navrácen status DOMU KULTURY, kde je hlavním a dominantním prostorem divadelní a koncertní sál. K němu jsou přidruženy v jednotlivých částech a podlažích další prostory, sloužící k výchově a vzdělávání kulturního a uměleckého člověka. Jsou to víceúčelový sál, kulturní centrum s alternativou divadla loutek, baletní škola. K těmto prostorám jsou přiřazeny restaurace, hudební klub a bar, jako nedílná součást všech aktivit.

Zastavěná plocha: 2.251,94 m2
Obestavěný prostor: 32.010,00 m3
Užitná plocha 1.p.p.: 1.842,80 m2
Užitná plocha 1.n.p.: 1.770,82 m2
Užitná plocha 2.n.p.: 1.902,90 m2
Užitná plocha 3.n.p.: 262,75 m2

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?